Politique de confidentialité

Cookiebeleid en privacybeleid

 

Het bedrijf FLEURS TENTATION, dat eigenaar is van de site https://bouticafleurs.be,verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op de site https://bouticafleurs.be voldoen aan degeldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) van kracht en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

ARTIKEL 1 – BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD : n° 2016-679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (die op 25 mei 2018 in werking is getreden) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD) en betreffende de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

1.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de creatie van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van Persoonsgegevens: FLEURS TENTATION wordt vertegenwoordigd door Patrick PRAFUL VAN WOLPUT zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Als verwerkingsverantwoordelijke van de door haar verzamelde gegevens verbindt FLEURS TENTATION zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en klanten, uit het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van zijn persoonsgegevens en een register van verwerking in overeenstemming met de realiteit bij te houden. Wanneer FLEURS TENTATION Persoonsgegevens verwerkt, neemt FLEURS TENTATION alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor FLEURS TENTATION ze verwerkt.

1.2 Doel van de verzamelde gegevens

FLEURS TENTATION kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om navigatie op de Site mogelijk te maken en het beheer en de traceerbaarheid van de diensten en diensten die door de gebruiker zijn besteld: verbindings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.;
 • om computerfraude (spamming, hacking…): computerapparatuur gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash);
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens;
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://bouticafleurs.be: e-mail adres;
 • – om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mail adres.

FLEURS TENTATION brengt uw persoonsgegevens niet op de markt die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

1.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van de site https://bouticafleurs.be de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD “FR”) en rectificatie (artikel 16 RGPD “FR”), actualisering, volledigheid van het recht van gebruikers om de persoonsgegevens van gebruikers te vergrendelen of te verwijderen (artikel 17 van de RGPD “FR”), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is;
 • recht om toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c RGPD éFR”);
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD “FR”);
 • – recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD “FR”);
 • recht op overdraagbaarheid van de gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD “FR”);
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie FLEURS TENTATION haar gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen.

Zodra FLEURS TENTATION op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebreke van instructies van hem, verbindt FLEURS TENTATION zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de opslag ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker wenst te weten hoe FLEURS TENTATION zijn Persoonsgegevens gebruikt, verzoekt om deze te corrigeren of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker per e-mail contact opnemen met FLEURS TENTATION op het volgende adres: rgpd@bouticafleurs.be.

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij wil dat FLEURS TENTATION corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de wettelijke verplichtingen die fleurs tentation oplegt, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://bouticafleurs.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de OPC (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (https://www.privacycommission.be/).

1.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens

FLEURS TENTATION is verboden om de informatie die over haar klanten is verzameld te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “niet adequaat” door de Europese Commissie zonder de klant eerst te informeren. FLEURS TENTATION blijft echter vrij om haar technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD : n° 2016-679 “FR”).

FLEURS TENTATION verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de Informatie te bewaren en in het bijzonder dat deze niet wordt meegedeeld aan onbevoegden. Indien echter een incident dat van invloed is op de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant onder de aandacht van FLEURS TENTATION wordt gebracht,moet zij de Klant zo snel mogelijk informeren en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Daarnaast verzamelt FLEURS TENTATION geen “gevoelige gegevens”.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen uitsluitend door dochterondernemingen en onderaannemers (dienstverleners) van FLEURS TENTATION worden verwerkt om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve toeschrijvingen en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van fleurs tentation Gebruikers voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

1.5 Soorten verzamelde gegevens

FLEURS TENTATION verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt gecontextualiseerd advies.

 

Toestemming heroverwegen Toon voorkeuren

 

Deze gegevens worden maximaal 12 maanden na het einde van de contractuele relatie bewaard.

ARTIKEL 2 – MELDING VAN INCIDENTEN

Hoe hard u ook gebruikt, geen enkele methode van overdracht via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is volledig veilig. Als gevolg hiervan kunnen we geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor incidentmeldingen houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de beveiliging van hun account en om hen alle nodige informatie te verstrekken om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site gepubliceerd https://bouticafleurs.be zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van terugbetaling van FLEURS TENTATION en haar rechten zou het mogelijk maken dergelijke informatie door te geven aan de potentiële koper die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://bouticafleurs.be.

2.1 Veiligheid

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen, maakt FLEURS TENTATION gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, encryptie en wachtwoord.

Bij de verwerking van Persoonsgegevens neemt FLEURS TENTATION alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

ARTIKEL 3 – HYPERTEKST LINKS “COOKIES” EN INTERNET TAGS

De site https://bouticafleurs.be bevat een aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van FLEURS TENTATION. FLEURS TENTATION heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en kosteloos deactiveren van de deactiveringsmogelijkheden die u hieronder worden aangeboden en teruggeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

3.1 « Cookies »

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen in de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen op geen enkele manier de terminal van de gebruiker beschadigen.

FLEURS TENTATION zal waarschijnlijk de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie stelt FLEURS TENTATION in staat om de inhoud van de Site, de navigatie van de Gebruiker, te verbeteren.

Aangezien Cookies de navigatie en/of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden vergemakkelijken, kan de Gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te accepteren, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of weigering van Cookies hem stipt wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. FLEURS TENTATION informeert de Gebruiker dat het in dit geval kan zijn dat de functionaliteiten van haar browsersoftware niet allemaal beschikbaar zijn.

Als de Gebruiker de registratie van Cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de Gebruiker de daar geregistreerde cookies verwijdert, wordt de Gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn navigatie en ervaring op de Site beperkt kunnen zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer FLEURS TENTATION of een van haar serviceproviders om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal met internet lijkt te zijn verbonden, niet kan herkennen.

Indien nodig wijst FLEURS TENTATION alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk door FLEURS TENTATION worden aangeboden,als gevolg van (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor FLEURS TENTATION om de Cookies op te nemen of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de Gebruiker. De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en aan te passen. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waarmee u kunt weten hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De Gebruiker kan er te allen tijde voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot Cookies kenbaar te maken en aan te passen. FLEURS TENTATION kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen gewijd aan de sociale netwerken op de site https://bouticafleurs.be of in haar mobiele applicatie en als de gebruiker heeft ingestemd met de deponering van cookies door te blijven navigeren op de website of de mobiele applicatie van FLEURS TENTATION, kunnen de sociale netwerken op de site ook cookies deponeren op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door uw navigatie op de website of de mobiele applicatie van FLEURS TENTATION voort te zetten. De Gebruiker kan echter te allen tijde zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies door de website https://bouticafleurs.be intrekken.

3.2 Internet “TAGS

FLEURS TENTATION kan af en toe gebruikmaken van webbakens (ook bekend als “tags”, actietags, single-pixel GIF’s, clear GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s) en deze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus de bijbehorende informatie kan opslaan, waaronder het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel geplaatst in de online advertenties waarmee gebruikers toegang krijgen tot de Site als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt FLEURS TENTATION in staat de reacties van bezoekers op de site en de doeltreffendheid van haar acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan dankzij deze tags informatie verzamelen over de bezoekers van de Site en andere internetsites, rapporten opstellen over de activiteit van de Site voor FLEURS TENTATION, en andere diensten verlenen met betrekking tot het gebruik van de Site en het internet.

ARTIKEL 4 – CONTACT MET ONS

In het algemeen kunt u, om uw rechten uit te oefenen en voor vragen of moeilijkheden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens, contact opnemen met de RGPD-referent van het bedrijf:

FLEURS TENTATION

Rue Haute, 55 1330 Rixensart

E-mail adres: rgpd@bouticafleurs.be

Gelieve op alle correspondentie precies te vermelden wat u vraagt.